Tag: קרב אכילה

Results

  • ריקאפ 9.5

    מנסים להחליט מה עושים. רגין בודק את דף הדמות שלו ומחליט שזה לא הזמן לגירזון. גיזמונד רוצה להרוג גובלינים. מחליטים לבדוק את החלק הדרומי בינתיים. ניתן לגובלינים לחכות. רגין מחליט לגזרזן, אבל לגרזן בחוכמה. טובולד... טובולד רוצה לעבוד על הגובלינים שאנחנו …